Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İşbu "Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Aktarılması ve Kullanılması" hakkındaki aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ["KVKK"] ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ["Tebliğ"] çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması, işlenmesi, aktarılması ve kullanımı esasları hakkında sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz işlenmesi ile kastedilen tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Şirketimiz, kişisel verisi işlenecek olan müşteri, çalışan (işçi) veyahut sözleşme akdettiği herhangi bir şahsa ["İlgili Kişi"] ait bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle hukuka ve rızaya aykırı olarak paylaşılmamasına büyük önem verir. Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerimiz sırasında, aldığımız kişisel verileriniz bakımından KVKK ve Tebliğ çerçevesinde Şirketimiz, "Veri Sorumlusu" olarak kabul edilmektedir. Şirketimiz ayrıca verilerinizin işlenmesi için veri işleyen sıfatıyla bir başka gerçek veya tüzel kişiyi yetkilendirebilir. Veri Sorumlusu olarak unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir:

TİCARET ÜNVANI : NEDİMOĞULLARI İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş 

MERSİS NO : 0630004235300017 

ADRES : Güçlükaya Mah. Zileliler Cad. No:16 Keçiören/Ankara 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Genel Bilgi ve Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından her şeyden önce hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak; doğru ve güncel bir şekilde; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar ve her halükârda 10 yıl süreyle ve mevzuata uygun şekilde muhafaza edilecektir.

Bu genel ilkeler doğrultusunda ve açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz; İlgili Kişiler ile olan iletişimimizin iyileştirilmesi, sizlerle ve üçüncü kişilerle yapılacak sözleşmelerimizin ifasının sağlanması, alışveriş yapan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilerek karışıklıkların önlenmesi, iletişim için gerekli diğer bilgilerin kaydedilmesi, İlgili Kişilerin ilgi alanlarının tespiti ve bu ilgi alanlarına göre İlgili Kişilere yönelik özel kampanya, promosyon, güncel satış koşulları, hizmetlerimiz ve sair hususların planlanması ve hayata geçirilmesi ile İlgili Kişilerin bu kampanya, promosyon, güncel satış koşulları, hizmetlerimiz ve sair hususlardan haberdar edilmesi, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi, anketler ve dönemsel kampanyalar yapılması, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanılması, tüm bu hususlar hakkında gerekli istatistiksel analizlerin yapılması ve bu doğrultuda Şirketimizce daha iyi mal ve hizmet sağlanabilmesi ve üretim kalitesinin artırılması, e-ticaret platformlarındaki tüm süreçlere ilişkin faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi, mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve İlgili Kişi memnuniyetinin artırılması gibi amaçlar için işlenebilecek ve KVKK madde 8 ve 9'da belirtilen şartlar doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

İşlenecek Kişisel Veriler

Kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amaçları çerçevesinde aşağıda sayılan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından toplanacak, işlenecek ve gerektiği takdirde üçüncü kişilere aktarılacaktır:

Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz, kişisel ilgi alanlarınız, sosyal medya hesaplarından Şirketimiz internet sitesine bağlanmanız halinde, ilgili hesaplarda paylaşılmasına onay verdiğiniz sair bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik sair birtakım verileriniz. Sınırlı sayıda olmamak üzere sayılan bu verileriniz dışında, internet sitemizi ziyaret sıklığınız, zamanları, ilgi duyduğunuz ürün tipleri, sipariş verilen ürünler gibi istatistiksel veriler de toplu istatistiksel veri şeklinde, ziyaretçi tercihlerini analiz etmek amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılacağı

Yukarıda sayılan kişisel verilerin işlenme ve aktarılma amaçları çerçevesinde Şirketimiz tarafından toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; sözleşmelerimizin ifasının sağlanması amacıyla iş ortaklarımız, taşeron firmalarımız, ifa yardımcılarımız, alt yüklenicilerimiz, kargo ve kurye firmaları, çağrı merkezleri, veri tabanı ve yazılım hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler, ticari elektronik ileti ve SMS/MMS gönderi hususunda anlaşmalı olduğumuz gerçek veya tüzel kişiler, tedarikçilerimiz, aracılarımız, anlaşmalı olduğumuz ithalat ve ihracat firmaları yahut ithalat ve ihracat ile uğraşan kişiler, anlaşmalı olduğumuz banka ve finans kuruluşları, ve İlgili Kişilere kaliteli hizmet sunabilmek ve sizlerle yaptığımız sözleşmenin ifasına yardımcı olmak amacıyla akdettiğimiz başkaca sözleşme taraflarına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin ifası doğrultusunda her türlü resmi makam, kurum, kuruluş, daire, merci ve organa da aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacak, üçüncü kişilere ticari bir amaçla aktarılmayacak yahut satılmayacaktır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; web siteleri, web sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, internet sitemize üyelik sırasında pay, iletişim formları, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz konut satış vaadi sözleşmesi veya muhtelif sair sözleşmeler ve Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile veya Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan her türlü yolla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz bu aydınlatma metninin sonunda yer alan açık rıza bölümü uyarınca verdiğiniz açık rızanıza istinaden; ayrıca fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan İlgili Kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, verisi işlenen İlgili Kişilerce söz konusu verinin alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya kanunlarda açıkça öngörülen hallerde toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel verileri sahibi olarak Şirketimize yazılı olarak veya aşağıda yazılı e-posta adresimize yahut KEP adresimize başvurarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıdaki gibidir: 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme 

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

  • KVKK'nın 7'nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Taleplerinize ilişkin başvuruların Türkçe olması ve bu başvurularda adınız, soyadınız, başvurunuz yazılı ise ıslak imzanız, T.C. kimlik numaranız (T.C. vatandaşı değilseniz uyruğunuz, pasaport numaranız ve varsa kimlik numaranız), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yahut konut adresiniz, açık ve anlaşılır bir şekilde talebiniz ile varsa bu talebinizi somutlaştıran bilgi ve belgeleriniz bulunmalıdır. Başvuru şahsınız ile ilgili olmalıdır.

E POSTA ADRESİMİZ : maliisler@nedimogullari.com 

KAYITLI E POSTA (KEP) ADRESİMİZ : nedimogullari@hs01.kep.tr 

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu uyarınca, haklarımın bulunduğunu ve bu haklarımı her zaman NEDİMOĞULLARI'na karşı ileri sürebileceğimi bildiğimi, kişisel verilerimin işlenme faaliyetleri bakımından aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi kapsamında vermiş olduğum kimlik bilgilerim, e-posta adres/adreslerim, telefon numaralarım, cinsiyetim, doğum tarihim, T.C. kimlik numaram, vergi kimlik numaram, fatura ve teslimat adresleri gibi tüm kişisel verilerimin NEDİMOĞULLARI tarafından yukarıda açıklanan amaç ve sürelere bağlı kalınarak aktarılabileceğini açıkça rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Hak Sahibi/Vekilinin Adı Soyadı :  

 

T.C. Kimlik No/Yabancı Kimlik No :  

 

Tarih :  

 

 İmza          :